Základní škola

Sčítání a odečítání

Popis základních matematických operací sčítání a odečítání, popis algoritmus na sčítání velkých čísel a odečítání velkých čísel.

Násobení

Dělení čísel

Mnohočleny

Základní poznatky o mnohočlenech, popis běžných operací, které s mnohočleny provádíme a několik ukázkových příkladů na zjednodušení složitých mnohočlenů.

Lomené výrazy

Popis lomených výrazů, souhrn běžných technik, které se používají pří zjednodušování lomených výrazů a několik ukázkových okomentovaných příkladů

Zlomky

Jak definujeme zlomek, jak můžeme zlomek krátit, co je to základní tvar zlomku a nechybí ani popsání operací, které můžeme se zlomky provádět. Konkrétně sčítání, odečítání a násobení a dělení.

Vytýkání

Popis metody jak roznásobit závorky a následně jak je zpětně vytýkat. Ukázkové příklady jsou samzořejmostí.

Procenta

Co to jsou procenta, jak s nimi počítat. Procento jako část celku. Sčítání procent a vysvětlení zlomyslného kaskádovitého sčítání procent. Příklady na počítání s procenty.

Zaokrouhlování

Jak zaokrouhlovat čísla na různé řády. Postupné vysvětlení od nejjednodušího zaokrouhlování na desítky až po zaokrouhlování desetinných čísel.

Trojčlenka

Jak počítat příklady pomocí trojčlenky, několik ukázkových příkladů a vysvětlení algoritmu pomocí šipek.

Společná práce

Složené číslo