Ředění a míchání roztoků

Roztok vznikne, když například rozpustíme ethanol ve vodě. Získáme stejnorodou směs, která se tak skládá z rozpuštěné látky (ethanol) a z rozpouštědla (voda). Obvykle pod roztokem myslíme roztok v kapalném skupenství, ale obecně můžeme mít i roztok dvou pevných látek, například slitina bronzu.

Koncentrace roztoku

Koncentrace nám říká, jaké množství rozpuštěné látky v roztoku je. Máme několik způsobů, jak koncentraci udávat:

  • Hmotnostní: kolik gramů rozpuštěné látky se nachází ve 100 g roztoku.
  • Objemová: kolik mililitrů rozpuštěné látky se nachází ve 100 ml roztoku.
  • Poměrná: kolik procent rozpuštěné látky se v roztoku nachází, například můžeme mít 40% roztok, což znamená, že je tam 40 ml látky na 100 ml roztoku.

Jakou koncentraci by měl roztok vody a ethanolu, pokud bychom tohoto roztoku měli 500 ml, z toho 150 ml by byl ethanol? Abychom získali objemovou koncentraci, potřebujeme vědět, kolik ml je obsaženo ve 100 ml. My ale víme, kolik ml je obsaženo v půl litru. Můžeme si pomoci trojčlenkou. Nejdřív si spočítáme, kolik ethanolu by bylo v 1 ml roztoku, což uděláme tak, že vydělíme množství ethanolu 500:

$$\large\frac{150\ \mbox{ml}}{500}=0{,}3\ \mbox{ml}$$

Když víme množství ethanolu v 1 ml, zjistíme množství ve 100 ml tak, že vynásobíme toto množství 100:

$$\large0{,}3\ \mbox{ml}\cdot100=30\ \mbox{ml}$$

Roztok tak má koncentraci 30 ml ethanolu na 100 ml. Jedná se tak o 30% roztok.

Směšovací rovnice

Pomocí směšovací rovnice můžeme vypočítat koncentraci roztoku, který získáme smícháním dvou různých roztoků. Představme si, že máme dva roztoky:

  1. 500ml roztok, který obsahuje 30 % ethanolu,
  2. 400ml roztok, který obsahuje 20 % ethanolu.

Roztok o jaké koncentraci získáme, když tyto roztoky smícháme? Označme si V1 = 500 objem prvního roztoku, V2 = 400 objem druhého roztoku a V = V1 + V2 objem výsledného roztoku.

Dále budeme potřebovat tzv. objemový zlomek, což je jen procentuální vyjádření koncentrace převedené do formy zlomku. První roztok o koncentraci 30 % tak má objemový zlomek $c_1 = \frac{30}{100}$ a druhý roztok o koncentraci 20 % má objemový zlomek $c_2 = \frac{20}{100}$. (Když bychom pracovali s gramy místo litry, měli bychom hmotnostní zlomky, princip by byl stejný.) Výsledný roztok nechť má objemový zlomek c. Nyní si můžeme zapsat směšovací rovnici:

$$\large c_1\cdot V_1+c_2\cdot V_2=c\cdot V$$

V této rovnici je pro nás jediná neznámá výsledná koncentrace c. Všechny hodnoty nalevo od rovnítka známe ze zadání a výsledný objem V známe také, je to jen součet objemů V1 a V2:

$$\large c_1\cdot V_1+c_2\cdot V_2=c\cdot (V_1 + V2)$$

Dosadíme si konkrétní hodnoty za všechny proměnné:

$$\frac{30}{100}\cdot500+\frac{20}{100}\cdot400=c\cdot(500+400)$$

Na levé straně nyní vypočítáme součiny zlomků a na pravé straně jen sečteme objemy:

$$\large150+80=c\cdot900$$

Nyní celou rovnici vydělíme 900, čímž nám na pravé straně zůstane pouze finální koncentrace c:

$$\large\frac{150+80}{900}=c$$

Sečteme čitatel a jen prohodíme levou a pravou stranu směšovací rovnice (typicky chceme mít neznámou nalevo):

$$\large c=\frac{230}{900}$$

To je náš výsledný objemový zlomek. Chceme-li získat poměrové vyjádření, spočítáme 230 děleno 900:

$$\large\frac{230}{900}=0{,}255555…$$

Vyjádření v procentech získáme tak, že tento poměr vynásobíme 100, čímž získáme přibližně 25,5 %. Výsledný roztok bude mít koncentraci přibližně 25,5 % neboli má zhruba 25,5 ml ethanolu na 100 ml.

Čím zředit, abychom dostali kýžený roztok?

Můžeme ale potřebovat zjistit i trochu jinou otázku. Mějme opět 500ml roztok, který obsahuje 30 % ethanolu a druhý roztok, který obsahuje 55% ethanolu. Kolik ml druhého roztoku musíme smíchat s prvním, abychom získali 40% roztok? Opět použijeme směšovací rovnici

$$\large c_1\cdot V_1+c_2\cdot V_2=c\cdot (V_1 + V2)$$

Jedinou neznámou je pro nás V2, vše ostatní známe. Oproti předchozímu případu totiž známe $c = \frac{40}{100}$, protože víme, jaký roztok chceme smíchat. Dosadíme známé hodnoty do směšovací rovnice:

$$\large \frac{30}{100}\cdot500+\frac{55}{100}\cdot V_2=\frac{40}{100}(500+V_2)$$

Celou rovnici vynásobíme 100:

$$\large 30\cdot500+55\cdot V_2=40\cdot(500+V_2)$$

Vypočítáme součin na levé straně a roznásobíme závorku na pravé straně:

$$\large 15\ 000+55\cdot V_2=40\cdot500+40\cdot V_2$$

Odečteme 15 000 z obou stran rovnice:

$$\large 55\cdot V_2=40\cdot500+40\cdot V_2-15\ 000$$

Odečteme 40 · V2 z obou stran rovnice:

$$\large 55\cdot V_2-40\cdot V_2=40\cdot500-15\ 000$$

Sečteme/odečteme co můžeme:

$$\large 15\cdot V_2=20\ 000-15\ 000$$

Odečteme pravou stranu:

$$\large 15\cdot V_2=5\ 000$$

Vydělíme obě strany rovnice 15:

$$\large V_2=\frac{5\ 000}{15}=333{,}333…$$

Musíme tedy přilít zhruba 333 ml (třetinu litru) druhého 55% roztoku, abychom získali roztok o koncentraci 40 %. Můžeme si ověřit, jestli jsme počítali správně. První 500ml roztok obsahoval 30 % ethanolu, což znamená, že obsahoval 150 ml ethanolu. Pokud přilijeme 333 ml druhého 55% roztoku, tak ten obsahuje 183 ml ethanolu. Ve výsledku jsme tak získali roztok o objemu 500 ml + 333 ml, což je 833 ml, který obsahuje 150 ml + 183 ml což je 333 ml ethanolu. Když si spočítáme podíl

$$\frac{333}{833}\approx 0{,}4$$

Dostali jsme (po zaokrouhlení) 40% roztok ethanolu a vody.