Obsah kruhu

Kapitoly: Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obsah kosočtverce, Obsah pravidelného n-úhelníku, Povrch koule, Povrch krychle, Povrch kvádru, Povrch válce, Povrch jehlanu

Obsahem kruhu rozumíme velikost plochy, kterou kruh (nebo případně kružnice) zabírá. Poloměr označme r. Potom platí, že obsah kružnice, označíme S, je roven

$$\Large S = \pi \cdot r^2$$

Znak π představuje pí, Ludolfovo číslo. Jeho zkrácená hodnota je 3,14, ale většinou ponecháváme ve výsledku násobky Pí. Následující kruh má poloměr r = 3, takže obsah kruh bude roven

$$\Large S = \pi \cdot 3^2 = 9\pi\approx28{,}26$$

Kalkulačka: spočítejte si obsah kruhu