Obsah kruhu

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obsahem kruhu rozumíme velikost plochy, kterou kruh (nebo případně kružnice) zabírá. Poloměr označme r. Potom platí, že obsah kružnice, označíme S, je roven

$$\Large S = \pi \cdot r^2$$

Znak π představuje pí, Ludolfovo číslo. Jeho zkrácená hodnota je 3,14, ale většinou ponecháváme ve výsledku násobky Pí. Následující kruh má poloměr r = 3, takže obsah kruh bude roven

$$\Large S = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$$